top of page

Rozwód - nie tak łatwy do uzyskania?

Rozwód nigdy nie jest łatwą decyzją. Pomimo jednak faktu, iż małżonkowie decydują się na osobne zamieszkanie i nie utrzymują ze sobą kontaktu, nie jest jeszcze sprawą przesądzoną, że Sąd orzeknie rozwód na ich rzecz.

Aby można było w sposób skuteczny żądać rozwodu musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a mianowicie składających się na rzeczone pożycie więzi:

  1. duchowej;

  2. fizycznej;

  3. materialnej;

Jak to wygląda w praktyce? Aby uznać, że więź duchowa została zupełnie i trwale zerwana musi dojść do zaniku wobec współmałżonka ogólnie pojętych uczuć, nie musi to oznaczać automatycznie wrogiego stosunku, jednak przyjmuję się, że musi zaniknąć uczucie, które stało u podstaw zawiązania związku małżeńskiego.


Z kolei zanik więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie przestali obcować ze sobą cieleśnie. Uznaje się, że aby można było mówić o ustaniu więzi fizycznej między małżonkami od ich ostatniego zbliżenia musi minąć co najmniej 6 miesięcy, jednak okres ten nie jest w żaden sposób unormowany przez prawo.


Więź materialna objawia się w ogólnie pojętym prowadzeniu wspólnie przez małżonków gospodarstwa domowego. Do zerwania tej więzi w sposób najbardziej oczywisty dochodzi w sytuacji gdy małżonkowie przestają wspólnie zamieszkiwać, jednak nie jest to warunek konieczny.

Jeśli każda ze stron samodzielnie prowadzi swój budżet domowy i dysponuję swoimi zarobkami w sposób nieskrępowany, a konieczność wspólnego zamieszkiwania jest wymuszona poprzez niemożność wyprowadzenia się którejkolwiek ze stron, nie ma przeciwwskazań do uznania więzi materialnej za zerwaną.

O trwałym rozkładzie pożycia mówi się wtedy, kiedy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, że niemożliwe jest ponowne „zejście” się małżonków i odnosi się to do wszystkich przejawów życia małżeńskiego (tj. więzi duchowej, fizycznej i materialnej)


Należy także pamiętać, że rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, tj. ten który doprowadził do rozpadu związku małżeńskiego to znaczy jeśli z winy tego małżonka wygasły wskazane powyżej więzi. W takim wypadku dopiero, gdy drugi ze współmałżonków wyrazi zgodę na rozwód lub Sąd uzna, iż odmowa udzielenia takiej zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, może dojść do orzeczenia rozwodu.


Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest także dopuszczalny w sytuacji, gdyby dobro małoletnich dzieci mogłoby na tym ucierpieć, a także jeśli za trwaniem małżeństwa przemawiają ogólne zasady współżycia społecznego.


Dlatego planując rozwód warto wcześniej skonsultować się z adwokatem, aby sprawdzić wystąpienie wszystkich wyżej wymienionych przesłanek ustania pożycia małżeńskiego oraz zweryfikować możliwość jego orzeczenia w danym momencie.


Ostatnie posty
Wyróżnione posty
Archiwum
bottom of page