top of page

Tarcza antykryzysowa - co możemy otrzymać?

Stan na: 20.04.2020r.

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wpłynęło ponad milion wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w tym trudnym okresie.

Jakie najważniejsze formy pomocy przewiduje tarcza?


1) zwolnienie z opłacania składek ZUS za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pomoc ta dotyczy: osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 osób na 29 lutego 2020 r., duchownych, którzy prowadzili firmę przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 49 osób na 29 lutego 2020 r.

( wtedy zwolnienie wynosi 50 % )

Wniosek musi być złożony do 30 czerwca 2020 r.


2) świadczenie postojowe, które przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Aby uzyskać świadczenie postojowe, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.


3) pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 zł, umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Z pomocy skorzystać może mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.


4) dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego.

• nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu

do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

W zakresie pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej, dochodzi do bardzo częstych zmian dlatego proponuję na bieżąco śledzić najnowsze doniesienia na przykład na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Comments


Ostatnie posty
Wyróżnione posty
Archiwum
bottom of page